රට

Saint Helena

සිතියම පුළුල් කරන්න

Saint Helena හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ascension Island

Ascension Island is an isolated volcanic island in the equatorial

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gough Island

Gough Island (, rhymes with cough; also known historically as Gonçalo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Paul's Cathedral (Saint Helena)

Saint Paul's Cathedral is a cathedral church on the island of St

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Castle (Saint Helena)

The Castle is the main government building on the island of Saint

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Longwood House

Longwood House was the residence of Napoleon Bonaparte, during his

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Saint Helena

The Museum of Saint Helena is a museum on the island of Saint Helena,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
High Knoll Fort

High Knoll Fort is a redoubt-style fort of the English East India

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Villa Santai - Luxury Villa

ආරම්භ කරමින් $0

House of Chandra 3

ආරම්භ කරමින් $0

House of Chandra 4

ආරම්භ කරමින් $0

House of Chandra 2

ආරම්භ කරමින් $0

NOVA PRIDE HOTEL

ආරම්භ කරමින් $30

Whitefield Service Apartment

ආරම්භ කරමින් $30