රට

Saint Kitts and Nevis

Cecil Dore, Aleš Havlík සහ 1 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Saint Kitts and Nevis හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Saint Kitts and Nevis හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brimstone Hill Fortress National Park

Brimstone Hill Fortress National Park is a UNESCO World Heritage Site

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. George's Anglican Church (Basseterre)

St. George's Anglican Church is an Anglican church in Basseterre,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nevis

Nevis (pronounced ) is an island in the Caribbean Sea, located near

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Charles (Nevis)

Fort Charles is an abandoned British fort on the island of Nevis. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nevis Peak

Nevis Peak is a potentially active volcano which is located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nevis ship wreck

Nevis ship wreck is a wreck in Nevis, USA.

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Ocean Terrace Inn Hotel

ආරම්භ කරමින් $120

St. Kitts Marriott Resort & The Royal Beach Casino

ආරම්භ කරමින් $223

Marriott's St. Kitts Beach Club

ආරම්භ කරමින් $239

Bird Rock Beach Hotel

ආරම්භ කරමින් $95

Sugar Bay Club

ආරම්භ කරමින් $120

Culture House

ආරම්භ කරමින් $59