රට

Samoa

සිතියම පුළුල් කරන්න

Samoa හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Park of American Samoa

The National Park of American Samoa is a national park on the American

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aganoa Beach

Aganoa Beach is situated on the east coast of Savai'i island in Samoa.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Blunts Point Battery

Blunts Point Battery, also known as Blunts Point Naval Gun or Matautu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apia Samoa Temple

The Apia Samoa Temple (formerly the Samoan Temple) was the 24th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Upolu

Upolu is an island in Samoa, formed by a massive basaltic shield

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tau, American Samoa

Ta‘ū is the largest island in the Manu‘a Group and the east

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rose Atoll

Rose Atoll, sometimes called Rose Island, or Motu O Manu by people of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pulemelei Mound

The Pulemelei mound is the largest and most ancient structure in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Savai'i

Savaiʻi is the largest island in Samoa and the biggest landmass in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sheraton Samoa Aggie Greys Hotel and Bungalows

ආරම්භ කරමින් $209

Tanoa Tusitala Hotel

ආරම්භ කරමින් $212

Insel Fehmarn Hotel

ආරම්භ කරමින් $86

Su Accommodation Apia

ආරම්භ කරමින් $65

Talofa Inn

ආරම්භ කරමින් $85

Vaea Hotel Samoa

ආරම්භ කරමින් $65