රට

San Marino

සිතියම පුළුල් කරන්න

San Marino හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guaita

Guaita is one of three peaks which overlooks the city of San Marino,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Three Towers of San Marino

The Three Towers of San Marino are a group of towers located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Piazza della Libertà, San Marino

Piazza della Libertà (Шаблон:IPA-it) is a city square in San Marino.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palazzo Pubblico (San Marino)

The Palazzo Pubblico (Italian: Public Palace) is the town hall of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Basilica di San Marino

The Basilica di San Marino (Marino translates from Latin to 'man of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monte Titano

Monte Titano is the highest peak in San Marino, in the Apennines. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sammarinese Museum of Ancient Arms

Sammarinese Museum of Ancient Arms (Museo delle armi antiche di San

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Titano

ආරම්භ කරමින් $62

Hotel Cesare

ආරම්භ කරමින් $83

Grand Hotel San Marino

ආරම්භ කරමින් $76

Grand Hotel Primavera

ආරම්භ කරමින් $59

Hotel Quercia Antica

ආරම්භ කරමින් $98

Hotel Joli

ආරම්භ කරමින් $46