රට

Sao Tome and Principe

සිතියම පුළුල් කරන්න

Sao Tome and Principe හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Sao Tome and Principe හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Príncipe

Príncipe is the smaller of the two major islands of São Tomé and Pr

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Pestana Sao Tome

ආරම්භ කරමින් $170

Pestana Sao Tome

ආරම්භ කරමින් $286

Hotel Miramar by Pestana

ආරම්භ කරමින් $131

Omali São Tomé

ආරම්භ කරමින් $181

Hotel Miramar by Pestana

ආරම්භ කරමින් $280

Cocoa Hotel Residence

ආරම්භ කරමින් $35