රට

Saudi Arabia

සිතියම පුළුල් කරන්න

Saudi Arabia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid al-Qiblatayn

The Masjid al-Qiblatayn (Arabic: مسجد القبلتين‎, lit. 

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Omar ibn al-Khattab Mosque

The Mosque of Omar Ibn al-Khattab (Arabic: مسجد عمر بن الخطاب&#

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mecca Gate

The Gate of Mecca, Mecca Gate or Makkah Gate (Arabic: ‎

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Masjid al-Nabawi

The Mosque of the Prophet (or Prophet's Mosque) ( Arabic:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wadi Leban Bridge

The Wadi Laban Bridge is a cable-stayed bridge in Riyadh, Saudi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid al-Haram

Al-Masjid al-Ḥarām (Шаблон:Lang Шаблон:IPA2 'The Sacred Mosque'), is t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
රතු මුහුද

රතු මුහුද, අප්‍රිකා හා ආසියා මහාද්වීප අතර පිහිටි මුහුදු ප්‍රදේශයකි.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nasseef House

Nasseef House or Nassif House (Arabic: بيت نصيف Bayt Nasseef) is a h

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Red Sand (Riyadh)

Red Sand is an area of red desert sand dunes in northeastern Riyadh,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Arafat

Mount Arafat or Mount Arafah (العربية. جبل عرفات; transliterated

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marid Castle

Qasr Marid (Arabic: قصر مارد‎) is a castle in Dumat Al-Jandal - in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
King Fahd's Fountain

King Fahd's Fountain, also known as the Jeddah Fountain, is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jawatha Mosque

Jawatha Mosque (Arabic: مَسْجِد جَوَاثَا‎, romanized:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hegra (Mada'in Salih)

Hegra (Ancient Greek: Ἔγρα), also known as Mada’in Salih (Arabi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mada'in Saleh

Mada'in Saleh (Arabic: مدائن صالح , madāʼin Ṣāliḥ), also called Al-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Shallal Theme Park

Al-Shallal Theme Park is located in Jeddah, Saudi Arabia. This park is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Safa and Al-Marwah

Al-Safa and Al-Marwah (Safa and Marwah) (Arabic: الصفا Aş-Ş

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Plaza Gulf Hotel

ආරම්භ කරමින් $81

Crowne Plaza Hotel Riyadh Minhal

ආරම්භ කරමින් $115

White Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $62

Seteen Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $55

Rose Garden Hotel

ආරම්භ කරමින් $37

Meera Suites

ආරම්භ කරමින් $54