රට

Senegal

Paco, Baye Diouga Sagne සහ 12 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Senegal හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gorée

Île de Gorée (i.e. 'Gorée Island'; (French pronunciation: ]) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
African Renaissance Monument

The African Renaissance Monument is a bronze statue under construction

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dindefelo Falls

Dindefelo Falls, located in the town of Dindefelo, is a tourist

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
IFAN Museum of African Arts

The Musée de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire or IFAN Museum of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dakar Grand Mosque

The Dakar Grand Mosque (also Grande Mosquée de Dakar) is one of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosquée de la Divinité

Umusigiti wa Divinité (izina mu gifaransa : Mosquée de la D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kathedrale von Dakar

La cattedrale di Nostra Signora delle Vittorie (in francese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Retba

Lake Retba or Lac Rose lies north of the Cap Vert peninsula of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Le Ndiambour Hôtel et Résidence

ආරම්භ කරමින් $96

Hôtel Faidherbe

ආරම්භ කරමින් $66

Hotel Baraka

ආරම්භ කරමින් $56

Hôtel & Restaurant Farid

ආරම්භ කරමින් $85

Hotel Baraka

ආරම්භ කරමින් $67

Casa Mara Dakar

ආරම්භ කරමින් $67