රට

Serbia

SLAVICA, Aleksandar Milutinovic සහ 130 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Serbia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kalemegdan

Kalemegdan (Serbian Cyrillic: Калемегдан) is a fortress and park in a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ada Ciganlija

Ada Ciganlija or colloquially just Ada (Serbian Cyrillic: Ада Ци

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Petrovaradin Fortress

Petrovaradin Fortress (Serbian: Петроварадинска тврђава or Pet

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Knez Mihailova Street

Knez Mihailova Street or Prince Michael Street, properly Kneza

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Avala TV Tower

The Avala TV Tower (Serbian: Авалски торањ / Avalski toranj) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Skadarlija

Skadarlija (Serbian Cyrillic: Скадарлија) is a vintage street, a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Palić

Lake Palić (српски / srpski. Палићко језеро, Palićko jezero) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Niš Fortress

Niš Fortress (Serbian: Нишка тврђава / Niška tvrđava) is a fortress

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Smederevo Fortress

Smederevo Fortress (Serbian Latin: Smederevska tvrđava, Cyrillic:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palić Zoo

Palić zoo is a Шаблон:Convert zoo and gardens founded in 1949 and lo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Belgrade Zoo

Belgrade Good Hope Garden (Serbian: Београдски врт добре наде)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Silver Lake (Serbia)

Silver Lake or Srebrno jezero (Serbian Cyrillic: Сребрно језеро

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manasija monastery

Manasija (Serbian Cyrillic: Манасија), also known as Resava (Serbia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Madlenianum Opera and Theatre

Madlenianum Opera and Theatre is an opera house and theatre located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of Saint Sava

The Cathedral of Saint Sava (Serbian: Храм светог Саве or Hram sveto

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pobednik

The Pobednik (Lit: The Victor) is a monument located in the Belgrade

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Soko Grad (Sokobanja)

Soko Grad (Serbian Cyrillic: Соко Град), also known as Sokolac

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hilton Belgrade

ආරම්භ කරමින් $135

Manje? Exclusive Villa

ආරම්භ කරමින් $59

Hotel Park

ආරම්භ කරමින් $44

Hotel Slavija Garni

ආරම්භ කරමින් $44

Garni Hotel Argo

ආරම්භ කරමින් $68

Hotel Slavija

ආරම්භ කරමින් $20