රට

Slovakia

Emilia Ďaďová, Zdenka Samková සහ 169 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Slovakia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statue of Janko Kráľ

Statue of Janko Kráľ is located in the middle of Sad Janka Kráľa (li

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chopok

Chopok (2,024 m) is the second highest peak of the Low Tatra range

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Morskie Oko

Morskie Oko (Slovak Morské oko; Hungarian Halastó literally 'Marine E

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Štrbské pleso

Štrbské pleso (Hungarian: Csorbató or Csorba-tó, German: Tschirmer See

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bojnice Castle

Bojnice Castle (Slovak: Bojnický zámok) is a castle in Bojnice, S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Spiš Castle

The ruins of Spiš Castle (Slovak: Шаблон:Audio, Hungar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Orava (castle)

Castle Árva (Hungarian: Árva vára, Deutsch: Arwaburg, Oravský hra

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Devín Castle

Devín Castle (Slovak: hrad Devín or Devínsky hrad, Hungarian: dé

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trenčín Castle

The Trenčín Castle (Slovak: Trenčiansky hrad) is a castle above the to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Skok (vodopád)

Скок (словац. Vodopád Skok) — водоспад на півночі Словаччини, ок

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bardejov

Bardejov (Шаблон:Audio; Deutsch. Bartfeld, magyar. Bártfa, polski

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Starý most (Bratislava)

The Starý most (literally Old Bridge, formerly Most Červenej a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Liptovská Mara

Liptovská Mara is a reservoir in northern Slovakia, on the Váh river n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lubowla Castle

Lubowla Castle or Castle of Ľubovňa (Ľubovniansky hrad) is a me

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Súľov Rocks

The Súľov Rocks (slovenčina. Súľovské skaly) is a Шабло

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bratislava Castle

Bratislava Castle (Slovak: Шаблон:Audio, Deutsch. Pressburger Schlo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pustý hrad

Pustý hrad is a castle whose ruins are located on a forested hill

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Crowne Plaza Bratislava

ආරම්භ කරමින් $177

Austria Trend Hotel Bratislava

ආරම්භ කරමින් $365

Hotel Tatra

ආරම්භ කරමින් $127

Charming&Cozy-Ambiente Apartments

ආරම්භ කරමින් $132

Apartment Residence

ආරම්භ කරමින් $110

VIP Apartments

ආරම්භ කරමින් $82