රට

Slovenia

Viviana Zacchi, Bojana Wraber සහ 59 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Slovenia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kranjska Gora Ski Resort

Kranjska Gora Ski Resort is an old Slovenian ski resort located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Triple Bridge

The Triple Bridge (Slovene: Tromostovje) is one of the symbols of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zelenci

Zelénci is a spring and eponymous nature reserve near the town of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Predjama Castle

llama Castle' (Slovene: Predjamski grad or Grad Predjama, German:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Bled

Lake Bled (Slovene: Blejsko jezero; German: Veldeser See) is a glacial

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Postojna Cave

Postojna Cave (Slovene: Postojnska jama; German: Adelsberger Grotte;

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dragon Bridge

Dragon Bridge (Slovene: Zmajski most) is a road bridge located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bled Castle

Bled Castle (Slovene: Blejski grad) is a castle built on top of a 130

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ljubljana Castle

Ljubljana Castle (Slovene: Ljubljanski grad) is a medieval castle on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Volčji Potok Arboretum

The Volčji Potok Arboretum was opened to the public in 1952. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cerkno Ski Resort

Cerkno Ski Resort is a Slovenian ski resort located on Črni Vrh hill

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Franja Partisan Hospital

Franja Partisan Hospital (Slovene: Partizanska bolnica Franja) was a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Žumberak/Gorjanci

Žumberak (in Croatian) or Gorjanci (in Slovenian) or Uskokengebirge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stainless Still Sculpture museum

Stainless Still Sculpture museum is sculpture museum in Kokrica,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Celje Castle

Celje Castle (also known as Celje Upper Castle or Old Castle) (Slovene

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tartini Square

Tartini Square (Slovene: Tartinijev trg, Italian: Piazza Tartini) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vintgar

The Vintgar Gorge or Blejski Vintgar, Bled Gorge is a 1.6 km gorge

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Filips Palace Luxurious Triple Bridge View

ආරම්භ කරමින් $367

Grand Hotel Union

ආරම්භ කරමින් $406

Vander Urbani Resort

ආරම්භ කරමින් $207

Best Western Premier Hotel Slon

ආරම්භ කරමින් $186

Best Western Premier Hotel Slon

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Emonec

ආරම්භ කරමින් $130