රට

Solomon Islands

සිතියම පුළුල් කරන්න

Solomon Islands හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
East Rennell

East Rennell is the southern portion of Rennell Island in the Solomon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guadalcanal American Memorial

The Guadalcanal American Memorial is a World War II monument on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
World Discoverer

The World Discoverer was a cruise ship designed for and built by

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Coral Sea Resort & Casino

ආරම්භ කරමින් $192

Heritage Park Hotel Honaria

ආරම්භ කරමින් $230

Tawali Leisure and Dive Resort

ආරම්භ කරමින් $160

Pacific Casino Hotel

ආරම්භ කරමින් $112

Ropiko Beach Resort

ආරම්භ කරමින් $0

Port Olry Beach Bungalow

ආරම්භ කරමින් $75