රට

Somalia

muna, Mahir Abshir සහ 2 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Somalia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Villa Somalia

Villa Somalia is the presidential palace of Somalia, which sits on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lido Beach, Mogadishu

Lido Beach is a beach in Somalia's capital, Mogadishu . The name

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Las Khorey

Las Khorey (also known as Laasqoray) (Somali: Laasqorey, Arabic:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque of Islamic Solidarity

The Mosque of Islamic Solidarity (Somali: Masaajidka Isbaheysiga,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mogadishu Cathedral

The Mogadishu Cathedral (Italian: Cattedrale di Mogadiscio) is a Roman

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hargeisa Provincial Museum

The Hargeisa Provincial Museum (HPM) was established in 1977 in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Laas Gaal

Laas Gaal (Somali: Laas Geel) is a complex of caves and rock shelters

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Daljirka Dahsoon

Daljirka Dahsoon is a Tomb of the Unknown Soldier memorial located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arba'a Rukun Mosque

The Arba'a Rukun Mosque (Arabic: أربع روكون‎), also known as Arba Ru

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fakr ad-Din Mosque

The Fakr ad-Din Mosque (Arabic: مسجد فخر الدين زنكي‎), als

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masjid al-Qiblatayn (Somalia)

Masjid al-Qiblaṫayn or Labo-qibla mosque is a mosque in Zeila, s

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Maiori, Amalfi Coast - A porthole above the sea

ආරම්භ කරමින් 4

The Red Pepper House

ආරම්භ කරමින් $210

Sweet Inn Apartments - Ravignan II

ආරම්භ කරමින් $548

Parador de Lleida

ආරම්භ කරමින් $84

Kipungani Explorer

ආරම්භ කරමින් $170

Msafini Hotel

ආරම්භ කරමින් $60