රට

South Africa

fholisani silima, Fholi Sani සහ 37 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

South Africa හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape Point

Cape Point is a promontory at the southeast corner of the Cape

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kirstenbosch National Botanical Garden

Kirstenbosch is the name of a famous botanical garden nestled at the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape Point Lighthouse

Cape Point Lighthouse යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Lighth

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pretoria National Botanical Garden

The Pretoria National Botanical Garden is one of South Africa's nine

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lion's Head (Cape Town)

Lion's Head is a mountain in Cape Town, South Africa, between Table

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Groot Constantia

Groot Constantia is the oldest wine estate in South Africa and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Golden Gate Highlands National Park

Golden Gate Highlands National Park is located in Free State, South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hartbeespoort Dam

Hartbeespoort Dam also known as Harties (officially the Hartbeespoort

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cape of Good Hope

The Cape of Good Hope (Afrikaans: Kaap die Goeie Hoop, Dutch:  Kaap

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lion Park

Lion Park is a 2 km² (500 acre) lion wildlife conservation enclosure

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Table Mountain National Park

Table Mountain National Park, previously known as the Cape Peninsula

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Afrikaans Language Monument

The Afrikaans Language Monument (Afrikaans: Afrikaanse Taalmonument)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
UShaka Marine World

uShaka Marine World is a theme park located in Durban, KwaZulu-Natal,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Johannesburg Botanical Garden

The Johannesburg Botanical Garden is located in the suburb of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cango Caves

The Cango Caves are located in Precambrian limestones at the foothills

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Two Oceans Aquarium

The Two Oceans Aquarium is an aquarium located at the Victoria &

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Table Mountain

Table Mountain is a flat-topped mountain forming a prominent landmark

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Southern Sun Pretoria

ආරම්භ කරමින් $119

Fortis Hotel Capital

ආරම්භ කරමින් $80

Morningstar Express Hotel

ආරම්භ කරමින් $46

Sierra Burgers Park Hotel

ආරම්භ කරමින් $57

Manhattan Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Arcadia Hotel

ආරම්භ කරමින් $54