රට

South Georgia and the South Sandwich Islands

සිතියම පුළුල් කරන්න

South Georgia and the South Sandwich Islands හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

South Georgia and the South Sandwich Islands හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grytviken

Grytviken (Swedish for 'The Pot Cove') is the principal settlement in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bellingshausen Island

Bellingshausen Island is one of the most southerly of the South

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න