රට

South Korea

도영록, David Han සහ 89 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

South Korea හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Haeundae Beach

Haeundae Beach is an urban beach in Busan, South Korea. Often dubbed

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hyeopjae Beach (협재해수욕장)

Hyeopjae Beach (협재해수욕장) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches, Hyŏpche හ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Olympic Park, Seoul

Seoul Olympic Park, shortened to Olpark, is an Olympic Park built to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Namiseom

Namisum is a tiny half-moon shaped island located in Chuncheon, South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cheonggyecheon Stream (청계천)

Cheonggyecheon Stream (청계천) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Entertainmen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gwangan Bridge

The Gwangan Bridge is a suspension bridge located in Busan, South

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cheonjiyeon Waterfall

Cheonjiyeon Waterfall is a waterfall on Jeju Island, South Korea.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bongeunsa

Bongeunsa is a Buddhist temple located in Samseong-dong, Gangnam-gu in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
COEX Mall

COEX Mall is an underground shopping mall located in Gangnam-gu Seoul,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gyeongbokgung

Gyeongbokgung, also known as Gyeongbokgung Palace or Gyeongbok Palace,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deoksugung

Deoksugung, also known as Gyeongun-gung, Deoksugung Palace, or Deoksu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gwanghwamun

Gwanghwamun (Hangul: 광화문; hanja: 光化門) is the main and largest gate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
SEOUL SKY (서울스카이)

SEOUL SKY (서울스카이) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic Lookouts,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Everland

Everland Resort is a theme park in Yongin, a city in Gyeonggi-do

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Leeum, Samsung Museum of Art

The Leeum, Samsung Museum of Art is a museum in Hannam-dong,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Incheon Bridge

The Incheon Bridge (also called the Incheon Long Bridge) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Garden of Morning Calm

アチムゴヨ樹木園(アチムゴヨじゅもくえん、아침고요수목원)は、大韓民国京畿道加平郡にある樹木園。

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
THE PLAZA Seoul, Autograph Collection

ආරම්භ කරමින් $199

Arban Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

President Hotel

ආරම්භ කරමින් $89

New Kukje Hotel

ආරම්භ කරමින් $82

New Seoul Hotel

ආරම්භ කරමින් $63

Hotel Boutique 9

ආරම්භ කරමින් $94