රට

Spain

Evgeny Ter-Avakyan, ArminG512 සහ 412 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Spain හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාග්රාදා ෆමීලියා

Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palacios nazaríes

Los Palacios Nazaríes, también llamados Cuarto Real Viejo son un c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Walls of Ávila

The Walls of Ávila in central Spain, completed between the 11th and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Seville Cathedral

The Cathedral of Seville, also known as Catedral de Santa María de la

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tower of Hercules

The Tower of Hercules (Galician and Spanish: Torre de Hércules) is an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Castle of Santa Catalina (Jaén)

Saint Catalina's Castle (Castillo de Santa Catalina) is a castle that

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Las Médulas

Las Médulas, located near the town of Ponferrada in the region of El

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Toledo Cathedral

The Primate Cathedral of Saint Mary of Toledo (español. Catedral

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teatro Real

The Teatro Real (literally Royal Theatre) or simply El Real (as it is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Málaga Cathedral

The Cathedral of Málaga is a Renaissance church in the city of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alcázar of Segovia

The Alcázar of Segovia (literally, Segovia Castle) is a stone

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
L'Oceanogràfic

L'Oceanogràfic is a marine complex situated in the east of the city

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Port Vell Aerial Tramway

The Port Vell Aerial Tramway (Catalan: Telefèric del Port or Aeri del

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Puente de Isabel II

The Puente de Isabel II, Puente de Triana or Triana Bridge, is a metal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El Escorial

El Escorial is an historical residence of the king of Spain. It is one

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Platja de Sant Sebastià

Platja de Sant Sebastià යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Beaches

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Cathedral of Salamanca

The Old Cathedral (Spanish: Catedral Vieja de Santa María) is one of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hostal Rincon de Sol

ආරම්භ කරමින් $75

Hostales Victoria I y II

ආරම්භ කරමින් $98

Gay Hostal Puerta del Sol Madrid

ආරම්භ කරමින් $113

Hostal Pretoria

ආරම්භ කරමින් $102

Puerta del Sol Rooms

ආරම්භ කරමින් $104

THC Hostal Bergantin

ආරම්භ කරමින් $103