රට

Sudan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Sudan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mac Nimir Bridge

The Mac Nimir Bridge links Khartoum, Sudan with Khartoum North across

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Theresa Cathedral, Juba

The St. Theresa Cathedral or Cathedral of Juba, is the name given to a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Sudan

Sudanese Museum is one of the main attractions of Sudan. The National

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Meroë

Meroë (Meroitic: Medewi or Bedewi; Arabic: مرواه Meruwah) is the name

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jebel Barkal

Jebel Barkal or Gebel Barkal (Arabic: جبل بركل‎) is a very small mo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nuri Pyramids

Nuri is a place in modern Sudan on the south (east) side of the Nile.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khartoum International Airport

Khartoum International Airport Шаблон:Airport codes is an airpo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Mahdi's tomb

The Mahdi's tomb or qubba (Arabic: قُبَّة) is located in Omdur

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Naqa

Naqa or Naga'a (Arabic: ‏النقعة‎ an-Naqʿa) is a ruined ancient ci

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake No

Lake No is a lake in South Sudan. It is located just north of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
El-Kurru

El-Kurru was one of the royal cemeteries used by the Nubian royal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deriba Caldera

Deriba Crater is at the highest point of Jebel Marra at an elevation

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Resort & Spa

ආරම්භ කරමින් $55

BenMas Hotel

ආරම්භ කරමින් $25

Delano Hotel Bahir Dar

ආරම්භ කරමින් $32

Madi Otel

ආරම්භ කරමින් $37

Rahnile Hotel

ආරම්භ කරමින් $33

Addis Amba Hotel

ආරම්භ කරමින් $28