රට

Suriname

සිතියම පුළුල් කරන්න

Suriname හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Zeelandia (Paramaribo)

Fort Zeelandia is a fortress in Paramaribo, Suriname, that was built

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Nieuw-Amsterdam

Форт Ньив-Амстердам занимает стратегически довольно в

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Paramaribo Zoo

The Paramaribo Zoo is the only zoo in Suriname. The zoo opened in May

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Peter and Paul Cathedral

The Saint Peter and Paul Cathedral (Dutch:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosque and Synagogue Keizerstraat

The Mosque Keizerstraat is the Headquarter of the Lahore Ahmadiyya

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neveh Shalom Synagogue

The Neveh Shalom Synagogue (עברית. בית הכנסת נווה שלום) is the onl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Santa Rosa Church, Paramaribo

The Santa Rosa Church (Dutch: Sint Rosakerk) is a Roman Catholic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wilhelmina Mountains

The Wilhelmina Mountains (Nederlands. Wilhelminagebergte) are a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Julianatop

Julianatop is the highest mountain in Suriname at

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Garden of Palms

Garden of Palms or Palmgardens (Dutch: Palmentuin) is a palm tree

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
119 jaar Javaanse immigratie

Het monument ter ere van 119 jaar Javaanse immigratie staat op het

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel North Resort

ආරම්භ කරමින් $86

Kekemba Resort Paramaribo

ආරම්භ කරමින් $73

Hotel Palacio

ආරම්භ කරමින් $64

Arcton Apartment

ආරම්භ කරමින් $40

Residence Inn Paramaribo

ආරම්භ කරමින් $89

Hotel Krasnapolsky

ආරම්භ කරමින් $90