රට

Svalbard and Jan Mayen

Dmitry Undreevich Ra, Barsuk සහ 1 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Svalbard and Jan Mayen හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Svalbard and Jan Mayen හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Svalbard Museum

Svalbard museum är ett natur- och kulturhistoriskt museum för S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Svalbard Church

Svalbard Church (norsk bokmål. Svalbard kirke) is located in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Svalbard Airport, Longyear

Svalbard Airport, Longyear (IATA: LYR, ICAO: ENSB; Norwegian: Svalbard

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nordenskiöld Land National Park

| photo_caption = Map of national parks at Svalbard; this is #2

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nordre Isfjorden Land National Park

| photo_caption = Map of national parks at Svalbard; this is #4

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Forlandet National Park

| photo_caption = Map of national parks at Svalbard; this is #5

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Radisson Blu Polar Hotel, Spitsbergen

ආරම්භ කරමින් $280

Funken Lodge

ආරම්භ කරමින් $289

Alegria Ooty

ආරම්භ කරමින් $14

Cm Residency

ආරම්භ කරමින් $9

Coal Miners? Cabins

ආරම්භ කරමින් $71

Alegria Kodaikanal

ආරම්භ කරමින් $14