රට

Sweden

Yvonne Dammann, Agneta Freijs සහ 221 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Sweden හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stockholm City Hall

The Stockholm City Hall (Swedish: Stockholms stadshus or Stadshuset

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kärnan

Kärnan (Swedish pronunciation: ]; Danish: Kernen, both literally

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gothenburg Botanical Garden

The Gothenburg Botanical Garden (svenska. Göteborgs botaniska

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Abisko National Park

Abisko National Park is a National Park in Sweden.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Djurgårdsbron

Djurgårdsbron (Swedish: 'The Djurgården Bridge') is a bridge in c

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Riksdag

The Riksdag (svenska. riksdagen or Sveriges riksdag) is the national

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uppsala öd

Uppsala was the centre of Uppsala öd to which it gave its nameUppsala

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Botaniska trädgården (Lund)

Botaniska trädgården (English: The Botanical Garden) is a botanical g

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vasa (ship)

Vasa (or Wasa) was a warship that was built for King Gustavus Adolphus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kastellet, Stockholm

Kastellet is a small citadel located on the islet Kastellholmen in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Varberg Fortress

Varberg Fortress was built in 1287-1300 by count Jacob Nielsen as

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Liseberg

Liseberg is an amusement park located in Gothenburg, Sweden, the park

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pålsjö Castle

Pålsjö Castle (Swedish: Pålsjö slott) is a castle in Helsingborg Mun

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Junibacken

Junibacken is a children’s museum situated on the island of D

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gamla stan

Gamla stan (The Old City), until 1980 officially Staden mellan broarna

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Borgholm Castle

Borgholm Castle in Borgholm, Sweden, is today only a ruin of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moderna Museet

Moderna museet, the Museum of Modern Art, Stockholm, Sweden, is a

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
At Six

ආරම්භ කරමින් $320

Grand Hôtel Stockholm

ආරම්භ කරමින් $554

Hotel Kungstradgarden

ආරම්භ කරමින් $168

Downtown Camper by Scandic

ආරම්භ කරමින් $0

Downtown Camper by Scandic

ආරම්භ කරමින් $348

Scandic Sergel Plaza

ආරම්භ කරමින් $275