රට

Switzerland

reatlegilelethabo, Richard Olsen සහ 155 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Switzerland හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château de Gruyères

The Castle of Gruyères (in french: château de Gruyères), located in th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Üetliberg

The Üetliberg (also spelled Uetliberg, pronounced Шаблон:IPA in Zür

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jet d'Eau

The Jet d'Eau, or water-jet, is a large fountain in Geneva,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rhine Falls

The Rhine Falls (Rheinfall in German) are the largest plain waterfalls

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
First (Grindelwald)

First is a minor summit on the slopes of the Schwarzhorn in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Schilthorn

The Schilthorn is a 2,970 metre high summit in the Bernese Alps in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Château de Chillon

The Chillon Castle (Château de Chillon) is located on the shore of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Monte San Salvatore funicular

The Monte San Salvatore funicular, or Funicolare Monte San Salvatore,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Grimentz

Grimentz is a village in the district of Sierre in the Swiss canton of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zürich Zoologischer Garten

The Zürich Zoologischer Garten (Zürich Zoological Garden) is a zoo l

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zermatt

Zermatt (français. Praborgne) is a municipality in the district of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zoo Basel

The Zoo Basel is located in the city of Basel, Switzerland.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kapellbrücke

The Kapellbrücke ('Chapel Bridge' in German) is a 204 m (670 ft) lo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Thun

Lake Thun (Deutsch. Thunersee) is an Alpine lake in the Bernese

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zurich Opera House

Opernhaus Zürich (Zurich Opera House) is an opera house in the Swiss

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Matterhorn

The Matterhorn (German), Cervino (Italian) or Cervin (French), is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Appenzell Castle

Appenzell Castle, also known as Clanx, is a ruined castle in the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Bellevue Palace Bern

ආරම්භ කරමින් $748

Best Western Hotel Bern

ආරම්භ කරමින් $200

Hotel Bären am Bundesplatz

ආරම්භ කරමින් $226

Goldener Schlüssel

ආරම්භ කරමින් $251

Kreuz Bern Modern City Hotel.

ආරම්භ කරමින් $255

Metropole Easy City Hotel

ආරම්භ කරමින් $276