රට

Syria

Ghazi Aljandali, Ahmad Ahmad සහ 37 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Syria හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Hermon ski resort

The Mount Hermon ski resort (Hebrew:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Damascus Opera House

Damascus Opera House (Officially Dar al-Assad for Culture and Arts)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Banias

Banias (or Paneas; Greek: Πανειάς; Arabic: بانياس الحولة‎; Heb

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nimrod Fortress

The Nimrod Fortress or Nimrod's Fortress, (Arabic: Qala'at al-Subeiba,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Damascus

The National Museum of Damascus (Arabic: المتحف الوطني بدمشق‎) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hamat Gader

Hamat Gader (he-n. חַמַּת גָּדֵר) is a site in the Yarmouk River valle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Umayyad Mosque

The Ummayad Mosque, also known as the Grand Mosque of Damascus

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gamla

Gamla (Hebrew גמלא Gamla or Gamala), a site inhabited since the Ear

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sayyidah Zaynab Mosque

Sayyidah Zaynab Mosque (Arabic: مسجد السيدة زينب‎) is a shrine locate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kursi, Israel

Kursi, Israel is the ruins of a Byzantine Christian monastery and now

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palmyra

Palmyra (Arabic: تدمر Tadmur) was an ancient Aramaic city, In anc

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Church of Saint Simeon Stylites

The Church of Saint Simeon Stylites (Arabic: كنيسة مار سمعان ا

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bethsaida

All articles lacking sources

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Citadel of Aleppo

The Citadel of Aleppo (العربية. قلعة حلب) is a large medieval fort

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khan As'ad Pasha

Khan As'ad Pasha (Arabic: خان أسعد باشا‎) is the largest khan in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mount Hermon

Mount Hermon (; עברית. הר חרמון, Har Hermon, العربية. جب

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Margat

Margat, also known as Marqab from the Arabic Qalaat al-Marqab

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Kadri Hotel

ආරම්භ කරමින් $130

Chtaura Park Hotel Hotel

ආරම්භ කරමින් $84

old school

ආරම්භ කරමින් $222

Delora Hotel and Suites

ආරම්භ කරමින් $120

BLUE LAKE HOTEL SAGHBINE WEST BEKAA

ආරම්භ කරමින් $66

Rimonim Hermon Holiday Village

ආරම්භ කරමින් $111