රට

Taiwan

湯韻平, Chris Romas සහ 65 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Taiwan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Presidential Office Building, Taipei

The Presidential Office Building houses the Office of the President of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chiang Kai-shek Memorial Hall

The National Chiang Kai-shek Memorial Hall (Шаблон:Zh) is a Taiwa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jiufen

Jiufen, also spelled Jioufen or Chiufen (Шаблон:Zh), is a mount

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sun Yat-sen Memorial Hall (Taipei)

The National Sun Yat-sen Memorial Hall (Chinese:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hsing Tian Kong

Hsing Tian Kong (Шаблон:Zh; also Xingtian Temple or Xingtian Gong)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Port of Keelung

The Port of Keelung (traditional Chinese: 基隆港; Tongyong Pinyin: Jilón

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taipei Fine Arts Museum

The Taipei Fine Arts Museum (TFAM; Шаблон:Zh) is a museum in Zhong

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dalongdong Baoan Temple

Dalongdong Baoan Temple (Chinese: 大龍峒保安宮; Pe̍h-ōe-jī: Tōa-lông-pōng

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shifen waterfall

Shifen waterfall (traditional Chinese:十分瀑布) is a scenic waterfa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Theater and Concert Hall, Taipei

The National Theater (Шаблон:Zh) and National Concert Hall (Шабл

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taipei 101 Observatory (台北101觀景台)

Taipei 101 Observatory (台北101觀景台) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයක

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taipei Botanical Garden

The Taipei Botanical Garden is located in the Nanhai Academy on Nanhai

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wulai Waterfall

The Wulai Waterfall (Шаблон:Zh) is a waterfall in Wulai Distr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yangmingshan

Yangmingshan National Park (Шаблон:Zh) is one of the nine natio

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taiwan Confucian Temple

The Taiwan Confucian Temple (Chinese: ; also called Tainan

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Palace Museum

The National Palace Museum is an art museum in Taipei, Taiwan. It is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Taipei Confucius Temple

The Taipei Confucius Temple is modeled after the original Confucius

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Evergreen Laurel Hotel

ආරම්භ කරමින් $149

Forward Hotel

ආරම්භ කරමින් $88

Ciao Hotel

ආරම්භ කරමින් $83

K Hotels Taipei Chang-An

ආරම්භ කරමින් $120

Ambience Hotel

ආරම්භ කරමින් $93

Link World Hotel Taipei

ආරම්භ කරමින් $68