රට

Tajikistan

සිතියම පුළුල් කරන්න

Tajikistan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sarazm

Sarazm is an ancient town and jamoat in north-western Tajikistan. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hissar Fortress

Hissar Fortress යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Fortre

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dushanbe Zoo

Dushanbe Zoo or Dushanbe Zoological Park was founded in 1960 in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Гармчашма (источник)

Гармчашма - Маҷмааи табобатӣ-истиро

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Karakul (Tajikistan)

Karakul, Qarokul (Kyrgyz for 'black lake', replacing the older Tajik

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victory Park, Dushanbe

Victory Park (Tajik: Боғи Ғалаба; Russian: Парк Победы) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Nations, Dushanbe

Palace of Nations (Tajik: Kohi Millat) also known as the White House

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Varzob

Varzob is a settlement in Varzob district, Region of Republican

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tajikistan National Museum

The Tajikistan National Museum is a museum in Dushanbe, the capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Мавзолей Рудаки

Оромгоҳи сардафтари адабиёти классикии тоҷику-форс Абӯ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rogun Dam

Rogun Dam is an unfinished dam across the Vakhsh River in southern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Independence Peak

Independence Peak or Qullai Istiqlol (тоҷикӣ. Қуллаи Истиқлол),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sarez Lake

Sarez Lake is a lake in Rushon district of Gorno-Badakhshan province,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ismoil Somoni Peak

Ismoil Somoni Peak (Tajik: Қуллаи Исмоили Сомонӣ, Qullai Ismoili Som

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Peak Korzhenevskaya

Peak Korzhenevskaya is the third highest peak in the Pamir Mountains

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Iskanderkul

Iskanderkul — a mountain lake of glacial origin in Tajikistan's S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of the governor of Khulbuk

The Palace of the Governor of Khulbuk is located in the center of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Sheraton Dushanbe Hotel

ආරම්භ කරමින් $135

Dushanbe Serena Hotel

ආරම්භ කරමින් $145

Hotel Tojikiston

ආරම්භ කරමින් $90

Lotus Hotel

ආරම්භ කරමින් $110

Asia Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

Twins Hotel

ආරම්භ කරමින් $65