රට

Tanzania

Selemani athumani, Amo Dismas සහ 17 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Tanzania හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Stone Town

Stone Town or Mji Mkongwe, in Swahili meaning 'ancient town', is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Masai Mara

The Masai Mara (also spelled Maasai Mara) is a large park reserve in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tarangire National Park

Tarangire National Park is a national park in Tanzania's Manyara

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Serengeti National Park

The Serengeti National Park () is a large national park in Serengeti

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Selous Game Reserve

The Selous Game Reserve is one of the largest fauna reserves of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arusha National Park

Arusha National Park covers Mount Meru, a prominent volcano with an

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Udzungwa Mountains National Park

Udzungwa Mountains National Park is a national park in Tanzania with a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Old Fort of Zanzibar

The Old Fort (Swahili: Ngome Kongwe), also known as the Arab Fort and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jozani Chwaka Bay National Park

The Jozani Chwaka Bay National Park is a 50 km2

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amani Nature Reserve

The Amani Nature Reserve is a protected area located within the Muheza

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Forodhani Gardens

The Forodhani Gardens (also known as Jubilee Gardens and more recently

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
කිලිමන්ජාරෝ කන්ද

එහි යමහල් කේතු ත්‍රිත්වය වන, කිබෝ, මාවෙන්සි සහ, ෂිරා සමගින්, කිලම

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Victoria

Lake Victoria or Victoria Nyanza (also known as Ukerewe and Nalubaale)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Darajani Market

The Darajani Market (or Bazaar) is the main bazaar in Stone Town,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Arusha Cultural Heritage Centre

The Arusha Cultural Heritage Centre is located in Arusha, Tanzania. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ngorongoro Conservation Area

The Ngorongoro Conservation Area or NCA is a conservation area

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Azania Front Lutheran Church

The Azania Front Lutheran Church is a Lutheran church in Dar es

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Ecoscience Luxury Lodge

ආරම්භ කරමින් $870

Udzungwa Falls Lodge

ආරම්භ කරමින් $229

Nashera Hotel

ආරම්භ කරමින් $96

Manyara Wildlife Safari Camp Hotel

ආරම්භ කරමින් $195

Ngorongoro Oldeani Mountain Lodge

ආරම්භ කරමින් $378

New Dodoma Hotel

ආරම්භ කරමින් $47