රට

Thailand

සිතියම පුළුල් කරන්න

Thailand හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Pho

Wat Pho (ไทย. วัดโพธิ์), also known as Wat Phra Chetuphon วัดพระเชตุพ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Hong

Wat Sothornwararamworaviharn or Wat Hong is the oldest temple in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Rai Khing

Wat Rai Khing (Thai: วัดไร่ขิง; lit: temple on ginger farm) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phra Pathom Chedi

Phra Pathom Chedi (Thai: พระปฐมเจดีย์) is the tallest stupa in the wo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra That Hariphunchai

Wat Phra That Hariphunchai (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra Kaew

The Wat Phra Kaew (English Temple of the Emerald Buddha, Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phanom Rung historical park

Phanom Rung (Thai: ปราสาทหินพนมรุ้ง), or, with its full name, Prasat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Saket

Wat Saket Ratcha Wora Maha Wihan (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Chedi Luang

Wat Chedi Luang (Thai: วัดเจดีย์หลวง, lit. temple of the big stupa)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elephant Nature Park

Elephant Nature Park is a sanctuary and rescue centre for elephants in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rama IX Bridge

Rama IX Bridge is a bridge in Bangkok, Thailand over the Chao Phraya

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra Singh

Wat Phra Singh (full name: Wat Phra Singh Woramahaviharn - Thai

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bali Hai Pier

Bali Hai Pier යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Coasta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Krung Thon Bridge

Krung Thon Bridge (Thai: สะพานกรุงธน) is a bridge over the Chao

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holy Redeemer Church, Bangkok

Holy Redeemer Church (Thai: วัดพระมหาไถ่; RTGS: wat phra mah

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Assumption Cathedral, Bangkok

The Assumption Cathedral (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Pa Lelai Worawihan

Wat Pa Lelai Worawihan is a temple in Suphan Buri Province, located on

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Oh Compound Hostel

ආරම්භ කරමින් $4

The Printing House Poshtel Bangkok

ආරම්භ කරමින් $15

Sri Krungthep Hotel

ආරම්භ කරමින් $15

Baan Dinso

ආරම්භ කරමින් $34

U-Night Hostel

ආරම්භ කරමින් $15

Rachanatda Hostel

ආරම්භ කරමින් $14