රට

Thailand

Jutarat Sawoudom, Indy Supitcha සහ 279 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Thailand හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Hong

Wat Sothornwararamworaviharn or Wat Hong is the oldest temple in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phra Pathom Chedi

Phra Pathom Chedi (Thai: พระปฐมเจดีย์) is the tallest stupa in the wo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra That Hariphunchai

Wat Phra That Hariphunchai (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Rai Khing

Wat Rai Khing (Thai: วัดไร่ขิง; lit: temple on ginger farm) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Pho

Wat Pho (ไทย. วัดโพธิ์), also known as Wat Phra Chetuphon วัดพระเชตุพ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Chedi Luang

Wat Chedi Luang (Thai: วัดเจดีย์หลวง, lit. temple of the big stupa)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rama IX Bridge

Rama IX Bridge is a bridge in Bangkok, Thailand over the Chao Phraya

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phanom Rung historical park

Phanom Rung (Thai: ปราสาทหินพนมรุ้ง), or, with its full name, Prasat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Elephant Nature Park

Elephant Nature Park is a sanctuary and rescue centre for elephants in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bali Hai Pier

Bali Hai Pier යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Coasta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Krung Thon Bridge

Krung Thon Bridge (Thai: สะพานกรุงธน) is a bridge over the Chao

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Assumption Cathedral, Bangkok

The Assumption Cathedral (Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra Kaew

The Wat Phra Kaew (English Temple of the Emerald Buddha, Thai:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Phra Singh

Wat Phra Singh (full name: Wat Phra Singh Woramahaviharn - Thai

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Prathat Chahang

พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพระธาตุแช่แ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Pa Lelai Worawihan

Wat Pa Lelai Worawihan is a temple in Suphan Buri Province, located on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wat Bowonniwet Vihara

Wat Bowonniwet Vihara Rajavaravihara (ไทย. วัดบว

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Oh Compound Hostel

ආරම්භ කරමින් $4

The Printing House Poshtel Bangkok

ආරම්භ කරමින් $15

Sri Krungthep Hotel

ආරම්භ කරමින් $15

Baan Dinso

ආරම්භ කරමින් $34

U-Night Hostel

ආරම්භ කරමින් $15

Rachanatda Hostel

ආරම්භ කරමින් $14