රට

Trinidad and Tobago

Selwyn Lall, Jérémy Jùs Shàrp සහ 4 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Trinidad and Tobago හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

Trinidad and Tobago හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Asa Wright Nature Centre

The Asa Wright Nature Centre and Lodge is a nature resort and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fun Splash Water Park

The Fun Splash Water Park is one of the most visited water parks in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pitch Lake

The Pitch Lake is the largest natural deposit of asphalt in the world,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum and Art Gallery, Trinidad

The National Museum and Art Gallery is the national museum of Trinidad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Holy Trinity Cathedral, Port of Spain

Holy Trinity Cathedral, Port of Spain is an Anglican Cathedral in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Memorial Park, Port of Spain

Memorial Park is an urban park in upper Downtown, Port of Spain,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral Basilica of the Immaculate Conception (Port of Spain)

The Cathedral Basilica of the Immaculate Conception is a Catholic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort San Andres

Fort San Andres is the last surviving fortification from the period of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hilton Trinidad & Conference Centre

ආරම්භ කරමින් $159

Inn at 87

ආරම්භ කරමින් $85

Forty Winks Inn

ආරම්භ කරමින් $89

Hotel Normandie Limited

ආරම්භ කරමින් $97

The Chancellor Hotel

ආරම්භ කරමින් $139

Par May La's

ආරම්භ කරමින් $0