රට

Tunisia

Didi, Radojka Němcová සහ 40 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Tunisia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake of Tunis

The Lake of Tunis (البحيرة, El Bahira, French: Lac de Tunis) is a natu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cathedral of St. Vincent de Paul

The Cathedral of St Vincent de Paul is a Roman Catholic cathedral in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Medina of Sousse, Tunisia

The Medina of Sousse is a Medina in Sousse, Governorate of Sousse,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kerkouane

Kerkouane (العربية. كركوان; occasionally Kerkuane) is a Punic city i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
පුරාතන කාර්තේජ්

පුරාතන කාර්තේජ් යනු, කාර්තේජ් නම් ෆනේෂියානු පුර-රාජ්‍

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sbeitla

Sufetula redirects here. For the genus of crambid moths, see Sufetula

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maktar

Maktar (Arabic: مكتر‎, Latin: Mactaris), or Makthar, is a town and R

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dougga

Dougga or Thugga (العربية. دقة) is an ancient Roman city in northern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sousse Archaeological Museum

The Sousse Archaeological Museum (Tunisian Arabic: المتحف الأثر

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bab Saadoun

Bab Saadoun is one of the gates of the medina of Tunis, the capital of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tamerza

Tamerza (or Tameghza, تمغزة) is the largest mountain oasis in Tuni

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thuburbo Majus

Thuburbo Majus (or Thuburbo Maius) is a large Roman site in northern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Utica, Tunisia

Utica is an ancient city northwest of Carthage near the outflow of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thélepte

Thélepte (Arabic: ثليفت‎) is a Roman ruin in western Tunisia, 5 km fr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Eles, Tunisia

Eles (also transliterated as Ellès and Al Las) is a village in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jebel ech Chambi

Jebel ech Chambi (Arabic: جبل الشعانبي‎) is the highest mountain in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Sfax

The Great Mosque of Sfax (Arabic: الجامع الكبير بصفاقس̴

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Golden Tulip El Mechtel Hotel

ආරම්භ කරමින් $86

Diplomat Hotel

ආරම්භ කරමින් $38

Hôtel Belvédère Fourati

ආරම්භ කරමින් $76

Ambassadeurs Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Ariha Hotel

ආරම්භ කරමින් $58

Saint Georges Tunis Hotel

ආරම්භ කරමින් $47