රට

Turkey

furkan, tickmark සහ 562 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Turkey හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cappadocia

Cappadocia (pronounced ; also Capadocia; Turkish Kapadokya, from

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Pamukkale

Pamukkale, meaning 'cotton castle' in Turkish, is a natural site and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rumelihisarı

Rumelihisarı (Rumelian Castle) is a fortress located in Istanbul,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zeugma Mosaic Museum

Zeugma Mosaic Museum, in the town of Gaziantep, Turkey, is the biggest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Love Valley (Aşk Vadisi)

Love Valley (Aşk Vadisi) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Rock fo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dolmabahçe Palace

The Dolmabahçe Palace (Turkish: Dolmabahçe Sarayı) in Istanbul, Tu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Galata Bridge

The Galata Bridge (in Turkish Galata Köprüsü) is a bridge that sp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Düden Waterfalls

Düden Waterfalls are a group of waterfalls in the province of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Göreme Historical National Park

Göreme Historical National Park (pronounced ]; Turkish: Göreme T

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Land of Legends

The Land of Legends (Turkish: Kara Masalları Ülkesi) is an expansive a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Complex of Sultan Bayezid II Health Museum

The Complex of Sultan Bayezid II Health Museum (Turkish: Sultan II

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mor Hananyo Monastery

Dayro d-Mor Hananyo (Turkish: Daryülzafaran Manastırı, Syriac: ܕܝ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Temple of Apollo (Apollon Tapınağı)

Temple of Apollo (Apollon Tapınağı) යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Archaeolo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hagia Sophia

Hagia Sophia (Шаблон:IPAc-en; from the Ελληνικά. Ἁγία Σοφία, '

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uçhisar Kalesi

Uçhisar Kalesi යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Interes

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Çamlıca Hill

Çamlıca Hill (Turkish: Çamlıca Tepesi), aka Big Çamlıca Hill (Turk

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Balıklıgöl

Balıklıgöl (or Pool of Abraham, Halil-Ür Rahman Lake), is a lake in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Bera Ankara

ආරම්භ කරමින් $0

Ankara Princess Hotel

ආරම්භ කරමින් $42

Alba Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Alba Hotel

ආරම්භ කරමින් $31

Hotel Etap Mola

ආරම්භ කරමින් $20

Konur Hotel

ආරම්භ කරමින් $46