රට

Turkmenistan

id408213817, irishmet සහ 7 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Turkmenistan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Derweze gas crater

Derweze gas crater (Turkmen language: The Gate, also known as Darvaza)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neutrality Monument

Monument of Neutrality (Turkmen: Bitaraplyk arkasy) was a monument

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Turkmen State Circus

Turkmen State Circus (Turkmen: Türkmenistanyň Döwlet Sirki, Тү

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Independence Monument, Ashgabat

The 'Independence Monument' is a monument located in Ashgabat,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ashgabat Cable Car

Ashgabat Cable Car (Russian: Подвесная канатная дорога) is a 4&#

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Türkmenbaşy Ruhy Mosque

Turkmenbashi Ruhy Mosque or Gypjak Mosque (Turkmen: Türkmenbaşy Ruhy M

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Nisa, Turkmenistan

Nisa (Ancient Greek: Νῖσος and Νίσα and Νίσαιον) (also Parthaunis

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tomb of Ahmed Sanjar

The Tomb of Ahmad Sanjar was built in Merv in 1157, following the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ertuğrul Gazi Mosque

Ertuğrul Gazi Mosque or Ärtogrul Gazy Mosque is a mosque in A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saparmurat Hajji Mosque

The Saparmurat Hajji Mosque (Turkmen: Saparmyrat Hajy metjidi) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Halk Hakydasy Memorial Complex

Halk Hakydasy Memorial Complex (People's memory) is a memorial complex

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ashgabat Fountain

The Ashgabat Fountain in Ashgabat, Turkmenistan contains the world's

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Konye-Urgench

Konye-Urgench or Köneürgenç (Russian: Куня Ургенч, from Persian Kuhn

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Main Drama Theater (Ashgabat)

The Main Drama Theatre of Turkmenistan (Turkmen: Türkmenistanyň Baş Dr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Turkmen Museum of Fine Arts

The Museum of Fine Arts is an art museum in Ashgabat, Turkmenistan. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ruhyýet Palace

Rukhiyet Palace (Türkmençe. Ruhyýet köşgi) is a palace in the capi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ashgabat International Airport

Ashgabat International Airport (IATA: ASB, ICAO: UTAA), formerly known

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hotel Asia Khiva

ආරම්භ කරමින් $70

Omar Khayyam Hotel

ආරම්භ කරමින් $55

Kukaldosh Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

Orient Star Khiva Hotel

ආරම්භ කරමින් $60

Minorai-Kalon Hotel

ආරම්භ කරමින් $120

Lyabi House Hotel

ආරම්භ කරමින් $60