රට

Tuvalu

සිතියම පුළුල් කරන්න

Tuvalu හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teone Church

The Teone Church also alternatively known as the Catholic Church of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Funafuti International Airport

Funafuti International Airport (IATA: FUN, ICAO: NGFU) is an airport

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Pearl Continental Peshawar

ආරම්භ කරමින් $94

Sheraton Dushanbe Hotel

ආරම්භ කරමින් $135

Dushanbe Serena Hotel

ආරම්භ කරමින් $145

Park Star Hotel

ආරම්භ කරමින් $100

Shelton's Green

ආරම්භ කරමින් $33

VIP Guesthouse

ආරම්භ කරමින් $80