රට

Uganda

සිතියම පුළුල් කරන්න

Uganda හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Murchison Falls

Murchison Falls, also known as Kabalega Falls or Kabarega Falls, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Uganda Museum

The Uganda Museum is a museum in Kampala, Uganda, which displays and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mgahinga Gorilla National Park

Mgahinga Gorilla National Park is a national park in the far

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary

Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary was established in October 1998 to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sipi Falls

Sipi Falls is a series of three waterfalls in Uganda. They lie near

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kasubi Tombs

Kasubi Tombs in Kampala, Uganda, is the burial grounds for four

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bujagali Falls

Bujagali Falls (or Budhagali, according to the dialect of the Basoga

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Patiko

Fort Patiko, also known as Baker's Fort, was a military fort built by

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rwenzori Mountains National Park

Rwenzori Mountains National Park is a Ugandan national park and UNESCO

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ripon Falls

Ripon Falls at the northern end of Lake Victoria in Uganda is often

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Queen Elizabeth National Park

The Queen Elizabeth National Park (QENP) is Uganda's most-visited game

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bwindi Impenetrable National Park

Bwindi Impenetrable National Park is located in southwestern Uganda in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Kyoga

Lake Kyoga is a large shallow lake complex of Uganda, about 1,720 km²

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aydar Lake

The Aydar Lake (oʻzbekcha/ўзбекча. Aydar Ko‘l; alternate spellings

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Kampala Serena Hotel

ආරම්භ කරමින් $282

Speke Hotel

ආරම්භ කරමින් $72

Prestige Hotel Suites

ආරම්භ කරමින් $80

Sheraton Kampala Hotel

ආරම්භ කරමින් $214

Grand Imperial Hotel

ආරම්භ කරමින් $95

Holiday Express Hotel,Kampala

ආරම්භ කරමින් $62