රට

Ukraine

Daria Fazulyanova, sh_an_andreevna සහ 859 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Ukraine හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kiev Pechersk Lavra

Kiev Pechersk Lavra (українська. Києво-Печ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lviv Theatre of Opera and Ballet

The Lviv Theatre of Opera and Ballet (Ukrainian: Львівський Державний

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ivan Franko National Academic Drama Theater

Ivan Franko National Academic Drama Theater is a Ukrainian theater in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Probiy

Probiy (Ukrainian: Пробій; also called, Yaremche) is a waterfall on th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Odessa Opera and Ballet Theater

The Odessa National Academic Theatre of Opera and Ballet is the oldest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vorontsov's Palace (Alupka)

The Vorontsovsky Palace (Ukrainian: Воронцовський палац; Russi

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama

Lesya Ukrainka National Academic Theater of Russian Drama (also

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St Volodymyr's Cathedral

St Volodymyr's Cathedral (Ukranian: Патріарший кафедраль

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mother Motherland (Kiev)

Mother Motherland (українська. Мати-Бать

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Завод шампанского Голицина

Завод шампанского Голицина යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Museums, Но

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины

Націона́льний ботані́чний сад і́мені Мико́ли Гришка́ Націона́льної ак

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Khreshchatyk

Khreshchatyk (українська. Хрещатик, Khreshchatyk; русский. Крещатик

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortress of Tustan

Tustan  was a Medieval cliff-side fortress-city and customs site

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Michael's Golden-Domed Monastery

St. Michael's Golden-Domed Monastery is a functioning monastery in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Фельдман-Екопарк

«Фе́льдман-Екопа́рк» (Feldman Ecopark) — регіональний ландшафт

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Зелений театр (Одеса)

Зелений театр — амфітеатр під відкритим небом в Одесі.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Deribasivska Street

Deribasivska (українська. Дерібасiвська) or Deribasovskaya (русск

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
7 Kostiolna Street, Centre, Kiev

ආරම්භ කරමින් $59

Gallery Hotel Gintama

ආරම්භ කරමින් $71

KievInn

ආරම්භ කරමින් $78

Status Guesthouse

ආරම්භ කරමින් $29

Apartment on Mykhailivska 22

ආරම්භ කරමින් $99

Status Apartments

ආරම්භ කරමින් $68