රට

United Arab Emirates

Eulialija, Imran සහ 162 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

United Arab Emirates හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

United Arab Emirates හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sheikh Zayed Mosque

Sheikh Zayed Mosque (Arabic: مسجد الشيخ زايد) in Abu Dhabi is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yas Waterworld Abu Dhabi

Yas Waterworld Abu Dhabi is a waterpark in the United Arab Emirates,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jumeirah Beach

Jumeira Beach is a white sand beach that is located and named after

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
IMG Worlds of Adventure

IMG Worlds of Adventure is an indoor amusement park in the United Arab

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
St. Mary's Catholic Church, Dubai

St. Mary's Catholic Church is a parish church of the Apostolic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jumeirah Mosque

Jumeirah Mosque (Arabic: مسجد جميرا) is a mosque in Dubai, Emirate

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yas Marina Circuit

The Yas Marina Circuit is the venue for the Abu Dhabi Grand Prix. The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dubai Aquarium

Dubai Aquarium යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Aquari

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Atlantis, The Palm

Atlantis, The Palm is a UAE hotel resort located at the apex of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burj Al Arab

The Burj Al Arab (Arabic: برج العرب‎,'Tower of the Arabs', also know

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Emirates Palace

The Emirates Palace (Arabic: قصر الإمارات) is a luxury hotel loca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ski Dubai

Ski Dubai is an indoor ski resort with 22,500 square meters of indoor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ferrari World

Ferrari World, also known as Ferrari Experience, is a theme park on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
SeaWorld Abu Dhabi

SeaWorld Abu Dhabi is a marine life theme park and animal research,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Global Village (Dubai)

Global Village in Dubai is located on Sheikh Mohammed Bin Zayed Road E

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
At The Top

At The Top යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic Lookouts, Dubai හි United Ar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hindu Temple, Dubai

Hindu Temple, Dubai (referred to locally as Shiva and Krishna Mandir)

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Dusit Thani Residences Abu Dhabi

ආරම්භ කරමින් $129

Dusit Thani Abu Dhabi Hotel

ආරම්භ කරමින් $76

Dusit Thani Abu Dhabi Apartments

ආරම්භ කරමින් $0

Centro Al Manhal

ආරම්භ කරමින් $55

Al Jazira Club Hotel

ආරම්භ කරමින් $30

AG Hotel

ආරම්භ කරමින් $66