රට

United Arab Emirates

Nikita K, Abdulillah Sayed සහ 135 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

United Arab Emirates හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න

United Arab Emirates හි ආකර්ශන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sheikh Zayed Mosque

Sheikh Zayed Mosque (Arabic: مسجد الشيخ زايد) in Abu Dhabi is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yas Waterworld Abu Dhabi

Yas Waterworld Abu Dhabi is a waterpark in the United Arab Emirates,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jumeirah Beach

Jumeira Beach is a white sand beach that is located and named after

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Burj Al Arab

The Burj Al Arab (Arabic: برج العرب‎,'Tower of the Arabs', also know

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Atlantis, The Palm

Atlantis, The Palm is a UAE hotel resort located at the apex of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yas Marina Circuit

The Yas Marina Circuit is the venue for the Abu Dhabi Grand Prix. The

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Emirates Palace

The Emirates Palace (Arabic: قصر الإمارات) is a luxury hotel loca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wild Wadi Water Park

The Wild Wadi Water Park is situated in Jumeirah, an area in Dubai,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ski Dubai

Ski Dubai is an indoor ski resort with 22,500 square meters of indoor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hindu Temple, Dubai

Hindu Temple, Dubai (referred to locally as Shiva and Krishna Mandir)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saadiyat Island

Saadiyat Island (In Arabic: جزيرة السعديات meaning 'Island of H

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palm Islands

Palm Islands are three artificial islands, Palm Jumeirah, Deira

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
At The Top

At The Top යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic Lookouts, Dubai හි United Ar

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dubai Aquarium

Dubai Aquarium යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Aquari

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Emirates Office Tower

The Emirates Office Tower, also known as Emirates Tower One, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ferrari World

Ferrari World, also known as Ferrari Experience, is a theme park on

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Ain Zoo

'Al Ain Zoo (العربية. 'منتزه العين للحياة البرية ) is a Шаблон:C

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Dusit Thani Residences Abu Dhabi

ආරම්භ කරමින් $129

Dusit Thani Abu Dhabi Hotel

ආරම්භ කරමින් $76

Dusit Thani Abu Dhabi Apartments

ආරම්භ කරමින් $0

Centro Al Manhal

ආරම්භ කරමින් $55

Al Jazira Club Hotel

ආරම්භ කරමින් $30

AG Hotel

ආරම්භ කරමින් $66