රට

Uruguay

Graciela Rizzardo, Paulo Cesar Lima සහ 17 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Uruguay හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Casapueblo

Casapueblo is a building constructed by the Uruguayan artist Carlos

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortaleza de Santa Teresa

Fortaleza de Santa Teresa, or Fortaleza Santa Tereza is a military

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cabo Polonio

Cabo Polonio is a hamlet located in the eastern coast of Uruguay in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Solís Theatre

Solis Theatre (Spanish: Teatro Solís) is Uruguay's oldest theatre. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lussich Arboretum

The Lussich Arboretum is an arboretum of 192 hectares (470 acres)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Carnival Museum

The Carnival Museum is located on 25 de Mayo Street in the 'Ciudad

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo

Jardín Botánico Prof. Atilio Lombardo යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Botanica

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gateway of the Citadel

Puerta de la Ciudadela (Gateway of the Citadel), is one of the few

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Juan Manuel Blanes Museum

Juan Manuel Blanes Municipal Museum of the Arts (Spanish: Museo de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fortaleza del Cerro

Fortaleza del Cerro, also known as Fortaleza General Artigas, is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cerro Pan de Azúcar

Cerro Pan de Azúcar (Sugar Loaf Hill) is among the top 10 highest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Plaza Independencia

Plaza Independencia (Spanish for Independence Square) is the name of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Faro de Colonia

Latarnia morska w Colonia del Sacramento (hiszp. Faro de Colonia

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Calle de los Suspiros

La calle de los suspiros ('Street of Sighs') is a historical street

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque Lecocq

Parque Lecocq is a nature reserve northwest of Montevideo, Uruguay,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ruinas del Castillo San Carlos

Ruinas del Castillo San Carlos යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Castle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Parque Batlle

Parque Batlle (Spanish pronunciation: ]), formerly Parque de los

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Crystal Tower

ආරම්භ කරමින් $69

Crystal Palace Hotel

ආරම්භ කරමින් $73

Hotel Europa

ආරම්භ කරමින් $61

Hotel Alvear

ආරම්භ කරමින් $36

Hotel Klee

ආරම්භ කරමින් $45

Hotel California

ආරම්භ කරමින් $38