රට

Uzbekistan

Meiram Alishev, Nodira සහ 91 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Uzbekistan හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amer Temur haykali (Toshkent)

Amir Temur haykali – davlat arbobi va sarkarda, oʻzbek da

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hazrati imom jome masjidi

Hazrati imom jome masjidi — Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Isl

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Minor masjidi

Minor masjidi - Toshkent shahrida yangi qurilgan masjid. Masjidning

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mausoleo di Bibi-Khanym

Bibixonim madrasasi – Amir Temurning katta xotini Bibixonim (

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Меморіальний комплекс «Мужність» (Ташкент)

Меморіальний комплекс «Мужність» — м

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Xalqlar doʻstligi saroyi

Xalqlar doʻstligi saroyi - Toshkent shahridagi madaniyat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ulugh Beg Observatory

The Ulugh Beg Observatory is an observatory in Samarkand, Uzbekistan.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ilkhom Theatre

Ilkhom Theatre (Ильхом Театр Марка Вайля) is a theatre company base

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ضريح البخاري

Buxoriy yodgorlik majmui, Imom alBuxoriy yodgorlik majmui — S

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Itchan Kala

Itchan Kala is the walled inner town of the city of Khiva, Uzbekistan.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bibi-Khanym Mosque

Bibi-Khanym Mosque (Persian: مسجد بی بی خانم) is a famous historical

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amir Timur Museum

The Amir Timur Museum is located in Tashkent, the capital of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
مير عرب

Мадрасаи Мири Араб, ёдгорни меъмории а. 16 дар Бухоро. Дар ру ба ру

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
State Museum of Nature of Uzbekistan

The Uzbekistan State Museum of Nature is widely considered to be the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Toshkent hayvonot bogʻi

Toshkent hayvonot bogʻi - maʼrifiy va i. t. ishlari olib boradigan m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tashkent City Bog'i

Tashkent City Bogʻi — Toshkent shahri markazidagi shahar bogʻi, Oʻz

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oʻzbekiston rus akademik drama teatri

Oʻzbekiston rus akademik drama teatri — Toshkentdagi koʻhna tea

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Grand Atlas Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Asia Tashkent

ආරම්භ කරමින් $76

Rohat Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

Hotel Hon Saroy

ආරම්භ කරමින් $45

City Line Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $250

Grand Orzu Hotel

ආරම්භ කරමින් $35