රට

Vanuatu

සිතියම පුළුල් කරන්න

Vanuatu හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aoba Island

Aoba, also known as Ambae, is an island in the South Pacific island

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mota Lava

Mota Lava or Motalava (coordinates ) is the fourth largest island in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Gaua

Gaua (also known as Santa Maria Island) is the largest of the Banks

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum of Vanuatu

The National Museum of Vanuatu (or Nasonal Miusium blong Vanuatu) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Erromango

Erromango is the largest island in Tafea, the southernmost province of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lopevi

Lopevi (or Lopévi) is an uninhabited island in Malampa Province,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Teouma

Teouma is a major archaeological site on the island of Éfaté in V

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vanua Lava

Vanua Lava is the second largest of the Banks Islands in Torba

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ureparapara

Ureparapara (also known as Parapara for short) is the third largest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Efate

Located at 16.69° S and 168.36° E in the Pacific Ocean, Efate is an i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ambrym

Ambrym is a volcanic island in Malampa Province in the archipelago of

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Chantilly's On The Bay

ආරම්භ කරමින් $168

Grand Hotel and Casino

ආරම්භ කරමින් $140

Business Class Hotel

ආරම්භ කරමින් $66

City Lodge

ආරම්භ කරමින් $19

Travellers Budget Motel

ආරම්භ කරමින් $27

Moorings Hotel

ආරම්භ කරමින් $94