රට

Vatican

Marija Jasiulioniene, giulia ricci සහ 92 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Vatican හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cupola di San Pietro

Cupola di San Pietro යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සාන්ත පීතර බැසිලිකාව

සාන්ත පීතර බැසිලිකාවBasilica Papale di San Pietro in Vaticanoප්‍

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
සිස්ටීන් චැපල්

සිස්ටීන් දේවස්ථානය යනු වතිකානු නගරයේ පිහිටි පාප්තුමාගේ නිල නිව

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vatican Museums

The Vatican Museums (italiano. Musei Vaticani) are the museums of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ponte Milvio

The Milvian (or Mulvian) Bridge (Italian: Ponte Molle or Ponte

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Terrazza del Gianicolo

Terrazza del Gianicolo යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Scenic

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Saint Peter's Square

Saint Peter's Square (italiano. Piazza San Pietro) is located directly

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Trastevere

Trastevere is rione XIII of Rome, on the west bank of the Tiber, south

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Pietro in Montorio

San Pietro in Montorio is a church in Rome, which includes in its

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Janiculum

Janiculum (Gianicolo in Italian) is a hill in western Rome. Although

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Borgo (rione of Rome)

Borgo (sometimes called also I Borghi), is the 14th historic district

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Agostino Gemelli University Polyclinic

The Agostino Gemelli University Polyclinic (italiano. Policlinico

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Apostolic Palace

The Apostolic Palace, also called the Sacred Palace, the Papal Palace

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
San Pancrazio

San Pancrazio is a basilica church in Rome, founded in the 6th

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vatican Library

The Vatican Library (Latina. Bibliotheca Apostolica Vaticana), is the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cortile del Belvedere

Donato Bramante's Cortile del Belvedere, the Courtyard of the

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Residenza Paolo VI

ආරම්භ කරමින් $145

Cosy 1 bed with large terrace near St.Peter's

ආරම්භ කරමින් $0

Lunaria Suites Rome

ආරම්භ කරමින් $158

Vatican Bed And Breakfast

ආරම්භ කරමින් $101

Al Ponte Del Papa

ආරම්භ කරමින් $74

St. Peter's View Apartment

ආරම්භ කරමින් $74