රට

Vietnam

Nguyen Thinh, Nguyễn Danh Thuân සහ 113 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Vietnam හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vinpearl Cable Car

Vinpearl Cable Car is a 3311 metres long gondola lift, which links Hon

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon

Notre-Dame Cathedral Basilica of Saigon (Vietnamese: Vương cung t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ho Chi Minh City Hall

Ho Chi Minh City Hall or Saigon City Hall or Hôtel de Ville de

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tân Định Church

Tân Định church (Vietnamese, Nhà thờ Tân Định, Church of the Sacred

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phong Nha-Ke Bang National Park

Phong Nha - Ke Bang (Vietnamese: Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Han River Bridge

Han River bridge is in Da Nang, Vietnam. Danang lies on the west side

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Phong Nha-Ke Bang National Park

Phong Nha - Ke Bang (Tiếng Việt. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cuc Phuong National Park

Cuc Phuong National Park (Tiếng Việt. Vườn quốc gia Cúc Phương) i

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fansipan

Fansipan or Fan Si Pan (Phan Xi Păng in Vietnamese pronunciation

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
다딴라 폭포

Đatanla hay Datanla là thác ở thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
White Sand Dunes

White Sand Dunes යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Natura

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Củ Chi tunnels

The tunnels of Củ Chi are an immense network of connecting u

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Long Sơn Pagoda

Long Sơn Pagoda (Tiếng Việt. Chùa Long Sơn) is a Buddhist temple

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Long Bien Bridge

Long Bien Bridge (Vietnamese: Cầu Long Biên) is a historic ca

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mỹ Sơn

Mỹ Sơn (Vietnamese pronunciation: ]) is a cluster of abandoned and par

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Vinpearl Water World

Vinpearl Water World යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Water

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marble Mountains (Vietnam)

Marble Mountains (Vietnamese: Ngũ Hành Sơn; lit. 'five elements mo

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Entire Central Hanoi Apartment 1' to Train Station

ආරම්භ කරමින් $24

Pacific Place Serviced Apartment

ආරම්භ කරමින් $87

Mercure Hanoi La Gare Hotel

ආරම්භ කරමින් $114

Cosiana Hotel

ආරම්භ කරමින් $41

Mango Hotel - Le Duan

ආරම්භ කරමින් $27

A25 Hotel - Tran Quy Cap

ආරම්භ කරමින් $26