රට

Yemen

أبجدية متمرد, Borhan සහ 6 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Yemen හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Sana'a

Great Mosque of Sana'a (Arabic: الجامع الكبير بصنعاء‎ Al-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Bakiriyya Mosque

Bakiriyya Dom is a mosque constructed in Sana'a around 1596–97 by t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Saleh Mosque

The Al Saleh Mosque (Arabic: جامع الصالح) is the largest and most mode

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ashrafiya Mosque

Madrasa and Mosque of Al-Ashrafiya or Ashrafiya Mosque (Arabic:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yemen Military Museum

The Yemen Military Museum or The Military Museum (Arabic:المتحف الحرب

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Tawheed Mosque

Al Tawheed Mosque is a mosque in Sana'a, Yemen. It lies in the eastern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Al-Ghwayzi

Fort Al-Ghwayzi is one of the old fortresses in Mukalla, the capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bab al-Yaman

Bab al-Yaman (Arabic: باب اليمن‎), lit. 'Gate of the Yemen,' is the ma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aljabowbi Castle

Aljabowbi Castle is a castle in the Hadda neighborhood of the southern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Castle

Cairo Castle or Al-Qahira Castle is a historical castle in the ancient

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Citadel of Rada'a

The Citadel of Rada'a (Arabic: قلعة رداع‎) is a historic castle

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dar al-Hajar

The Dar al-Hajar (Arabic: دار الحجر‎, 'Stone House') is a royal pal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Queen Arwa

The Palace of Queen Arwa, Arabic: قصر الملكة الحرة‎, was the residen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sira Fortress

Sira Fortress is a military site in Aden, Yemen. The original

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cisterns of Tawila

The Cisterns of Tawila, or the Tawila Tanks, are the best-known

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marib Dam

The Marib or Ma'rib or Ma'arib Dam (العربية. سد مأرب) blocks the W

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Alhan Algnob

ආරම්භ කරමින් $0

Itqan Al Diyafa Hotel

ආරම්භ කරමින් $44

Amasi Aparthotels

ආරම්භ කරමින් $0

Al Eairy Apartments Jazan 1

ආරම්භ කරමින් $29

Al Eairy Apartments Jazan 3

ආරම්භ කරමින් $29

Warf Tower Hotel Apartments

ආරම්භ කරමින් $0