රට

Yemen

සිතියම පුළුල් කරන්න

Yemen හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Mosque of Sana'a

Great Mosque of Sana'a (Arabic: الجامع الكبير بصنعاء‎ Al-

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al-Bakiriyya Mosque

Bakiriyya Dom is a mosque constructed in Sana'a around 1596–97 by t

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Saleh Mosque

The Al Saleh Mosque (Arabic: جامع الصالح) is the largest and most mode

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ashrafiya Mosque

Madrasa and Mosque of Al-Ashrafiya or Ashrafiya Mosque (Arabic:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Al Tawheed Mosque

Al Tawheed Mosque is a mosque in Sana'a, Yemen. It lies in the eastern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fort Al-Ghwayzi

Fort Al-Ghwayzi is one of the old fortresses in Mukalla, the capital

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Aljabowbi Castle

Aljabowbi Castle is a castle in the Hadda neighborhood of the southern

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Yemen Military Museum

The Yemen Military Museum or The Military Museum (Arabic:المتحف الحرب

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palace of Queen Arwa

The Palace of Queen Arwa, Arabic: قصر الملكة الحرة‎, was the residen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sira Fortress

Sira Fortress is a military site in Aden, Yemen. The original

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cisterns of Tawila

The Cisterns of Tawila, or the Tawila Tanks, are the best-known

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marib Dam

The Marib or Ma'rib or Ma'arib Dam (العربية. سد مأرب) blocks the W

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Maṣna'at Māriya

Maṣna'at Māriya (14°30’N; 44°15’E), Dhamar Governorate, Yemen.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Bab al-Yaman

Bab al-Yaman (Arabic: باب اليمن‎), lit. 'Gate of the Yemen,' is the ma

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Cairo Castle

Cairo Castle or Al-Qahira Castle is a historical castle in the ancient

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Citadel of Rada'a

The Citadel of Rada'a (Arabic: قلعة رداع‎) is a historic castle

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Alhan Algnob

ආරම්භ කරමින් $0

Itqan Al Diyafa Hotel

ආරම්භ කරමින් $44

Amasi Aparthotels

ආරම්භ කරමින් $0

Al Eairy Apartments Jazan 1

ආරම්භ කරමින් $29

Al Eairy Apartments Jazan 3

ආරම්භ කරමින් $29

Warf Tower Hotel Apartments

ආරම්භ කරමින් $0