රට

Zambia

Nadya Popova, Naonobu සහ 1 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Zambia හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Livingstone Museum

The Livingstone Museum, formerly David Livingstone Memorial Museum and

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mosi-oa-Tunya National Park

Mosi-oa-Tunya National Park is an UNESCO World Heritage site that is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dag Hammarskjöld Crash Site Memorial

The Dag Hammarskjold Memorial Crash Site marks the place of the plane

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Independence Stadium (Zambia)

Independence Stadium is a multi-purpose stadium in Lusaka, Zambia. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mana Pools

Mana Pools is a wildlife conservation area in northern Zimbabwe

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Bangweulu

Bangweulu — 'where the water sky meets the sky' — is one of the wor

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Kashiba

Lake Kashiba is situated south-west of Luanshya in Zambia, close to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chavuma Falls

Chavuma Falls is a small waterfall on the Zambezi River in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Mweru

Lake Mweru (also spelled Mwelu) is a freshwater lake on the longest

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Livingstone Memorial

The Livingstone Memorial built in 1902 marks the spot where missionary

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ngonye Falls

The Ngonye Falls or Sioma Falls are a waterfall on the Zambezi river

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Itezhi-Tezhi Dam

The Itezhi-Tezhi Dam on the Kafue River in west-central Zambia was

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Hilton Garden Inn Lusaka Society Business Park

ආරම්භ කරමින් $0

Best Western Plus Lusaka Grand Hotel

ආරම්භ කරමින් $113

Protea Hotel Lusaka Cairo Road

ආරම්භ කරමින් $110

StayEasy Lusaka

ආරම්භ කරමින් $0

Church Road Lodge

ආරම්භ කරමින් $60

Hilton Garden Inn Lusaka Society Business Park

ආරම්භ කරමින් $0