රට

Zimbabwe

Brian Chiwara, Vimbayi සහ 8 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
සිතියම පුළුල් කරන්න

Zimbabwe හි වඩාත් ජනප්‍රිය නගර

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria Falls

The Victoria Falls or Mosi-oa-Tunya (the Smoke that Thunders) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Lake Kariba

Lake Kariba is a large, man-made lake and reservoir located on the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mazvikadei Dam

Mazvikadei Dam is a dam in Zimbabwe which provides water for farm

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chirundu Bridge

The Chirundu Bridge now consists of two road bridges side by side

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Chinhoyi Caves, Zimbabwe

The Chinhoyi Caves are a group of caves near the town of Chinhoyi in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beitbridge

Beitbridge is a border town in the province of Matabeleland South,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Botanic Garden (Zimbabwe)

National Botanic Garden of Zimbabwe is situated about 4 km North of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kariba Dam

The Kariba Dam is a hydroelectric dam in the Kariba Gorge of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Great Zimbabwe National Monument

The Great Zimbabwe, or 'stone buildings', is the name given to the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Harare International Airport

Harare International Airport Шаблон:Airport codes is an inter

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Thuli–Makwe Dam

Thuli–Makwe Dam is a reservoir on the Thuli River, west of Gwanda, Z

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mutarazi Falls

Mutarazi Falls (often spelt Mtarazi Falls) is a 762 m (2,499 ft)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ziwa

Ziwa, or Ziwa ruins (formerly Van Niekerk ruins) is the name used to

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Osborne Dam

The Osborne Dam site on the Odzi River, Zimbabwe, was identified in

හි ඇති සියලුම ආකර්ෂණීය ස්ථාන බලන්න
Rainbow Towers Hotel & Conference Centre

ආරම්භ කරමින් $96

Holiday Inn Harare Hotel

ආරම්භ කරමින් $162

Crowne Plaza Hotel Harare-Monomotapa

ආරම්භ කරමින් $143

Cresta Oasis Hotel

ආරම්භ කරමින් $92

Cresta Jameson Hotel

ආරම්භ කරමින් $80

The New Ambassador Hotel

ආරම්භ කරමින් $86