Manchester Art Gallery

Manchester Art Gallery යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Art museums and galleries, Manchester හි United Kingdom . එය පිහිටා ඇත: 11 km වෙතින්Salford, 790 km වෙතින්London, 800 km වෙතින්Dublin.

කණගාටුයි, නමුත් දැනට සිංහල හි «Manchester Art Gallery called නමින් හැඳින්වෙන මෙම සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු අප සතුව නොමැත. ඔබට ඒ ගැන රසවත් යමක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර එය කරන්න! Languages ​​Manchester Art Gallery on පිළිබඳ තොරතුරු පහත භාෂා වලින් ලබා ගත හැකිය: Беларуская, Deutsch, English, Español, Français, 日本語, 한국어, Русский, 中文

Information

ස්ථානය

, N53°28'43", W2°14'30". උපදෙස් ලබා ගන්න

අමතන්න

Telephone: +44 161 235 8888

Website: www.manchestergalleries.o...

විවෘත වේලාවන්
  • Mon-Wed-Fri-Sun 10:00 AM–5:00 PM
  • Thu 10:00 AM–9:00 PM

යොමුව

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
Fashion Rider
19 January 2015
Manchester Art Gallery is a publicly owned art gallery in Manchester city centre. Situated on Mosley Street, it was formerly known as Manchester City Art Gallery.
Visit Manchester
14 December 2012
If you looking for somewhere to escape the crowds of shoppers pop into Manchester Art Gallery to see The First Cut exhibition – the gallery’s most popular exhibition to date.
Andy Marshall
18 January 2013
A hidden art print was left at Manchester Art Gallery. It was a photo of the beautiful ceiling detail in the Craft and Design Gallery
RAY AAlA
2 June 2023
A calm and quiet day in Manchester, the Gallery offers a nice break from the streets with some interesting art.
Brian F Kirkham
7 January 2014
Well worth a visit - home to some brilliant paintings - and just off the town hall....brilliant collections
Gökmen Aksüzek
29 July 2017
Kentin en önemli sergi alanı. Giriş ücreti alınmıyor. Giriş katında güncel sergiler varken, üst kat galerilerde klasik eserler görülebilir.
8.8/10
David Austin, Nadya Popova සහ 62,511 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
Mon-Wed-Fri-Sun 10:00 AM–5:00 PM
Thu 10:00 AM–9:00 PM

Manchester Art Gallery Foursquare හි

Manchester Art Gallery Facebook හි

Mercure Manchester Piccadilly Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Mercure Manchester Piccadilly Hotel

ආරම්භ කරමින් $272

Gardens Hotel

ආරම්භ කරමින් $142

Britannia Sachas Hotel

ආරම්භ කරමින් $107

Sacha's

ආරම්භ කරමින් $104

ibis Styles Manchester Portland

ආරම්භ කරමින් $203

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manchester Town Hall

Manchester Town Hall is a Victorian, Neo-gothic municipal building in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Hidden Gem

The Hidden Gem, or officially St Mary’s Catholic Church, is located o

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Free Trade Hall

The Free Trade Hall in Manchester, England, was for many years a focal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Canal Street (Manchester)

Canal Street, the centre of the Manchester Gay Village, is a street in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Haçienda

Fac 51 Haçienda (better known simply as The Haçienda) was a n

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Manchester Cathedral

Manchester Cathedral is a Medieval church located on Victoria Street

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
University of Manchester

The University of Manchester is a 'red brick' civic university located

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Guardian telephone exchange

Guardian Exchange was an underground telephone exchange built in

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
ලූර් කෞතුකාගාරය

මියුසී ඩු ලූර්—ඉංග්‍රීසි බසින් ලූර් මියුසියම් හෝ සරල ලෙසින් ද ලූර්—ය

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Imperial War Museum

The Imperial War Museum is a museum in Southwark, South London,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Gallery of Scotland

The National Gallery of Scotland, in Edinburgh, is the national art

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
McManus Galleries

McManus Galleries is a Gothic Revival-style building, located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wereldmuseum

The Wereldmuseum Rotterdam (formerly known as the Museum voor Land- en

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න