Музей Востока

Музей Востока යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Asian art museums, Moscow හි Russia . එය පිහිටා ඇත: 530 km වෙතින්Tula, 550 km වෙතින්Riazan, 760 km වෙතින්Yaroslavl'.

කණගාටුයි, නමුත් දැනට සිංහල හි «Музей Востока called නමින් හැඳින්වෙන මෙම සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු අප සතුව නොමැත. ඔබට ඒ ගැන රසවත් යමක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර එය කරන්න! Languages ​​Музей Востока on පිළිබඳ තොරතුරු පහත භාෂා වලින් ලබා ගත හැකිය: Беларуская, Deutsch, English, հայերէն, 日本語, ქართული ენა, қазақ, 한국어, Русский, Українська, Ўзбек

Information

ස්ථානය

, N55°45'23", E37°35'59". උපදෙස් ලබා ගන්න

අමතන්න

Telephone: +7 495 691-96-14

Website: www.orientmuseum.ru

විවෘත වේලාවන්
  • Tue-Fri-Sun 11:00 AM–8:00 PM
  • Wed-Thu Noon–9:00 PM

යොමුව

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
Miss Brut
12 October 2016
Японские пейзажи, маски мистерии Цам, старинные шлемы и оружие, свадебные украшения редкой красоты, милые нэцке и другие фигурки из слоновой кости. Всех чудес не перечислить. Бывают бесплатные лекции.
Elena Kuznetsova
27 June 2015
Прекрасный музей!очень интересно.много залов,проводятся различные выставки помимо основной экспозиции.особенно впечатлили залы Кавказа,Японии и Китая. Также на 1-Ом этаже есть зал для чайной церемонии
Pauline Tokari
23 January 2018
Отличный музей, очень уютно и атмосферно. Посещение понравится не только востоковедам, но и простым людям тоже.
Катерина Осенняя
Музей с разнообразными экспонатами (статуэтки, резная кость тончайшей работы, оружие, ковры, костюмы) из стран Азии и коллекция картин Рериха. Относительно немноголюдно и более чем достойно посещения.
Alice Pogrebnyak
8 December 2015
невероятно интересная экспозиция, можно действительно окунуться ненадолго в мир древнего востока. сразу захотелось снова улететь куда-нибудь в Азию! но вот само здание музея требует немедленно ремонта
илья классик
23 April 2019
Отличный музей, с действительно обширной коллекцией, но небольшой площадью, что позволяет просмотреть экспозиции за один день. Персонал очень вежливый.
7.9/10
Maria Ignatieva, Kornely සහ 12,678 වැඩි පිරිසක් මෙහි සිට ඇත
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

ආරම්භ කරමින් $256

Hotel National a Luxury Collection Hotel Moscow

ආරම්භ කරමින් $293

The Ritz-Carlton, Moscow

ආරම්භ කරමින් $1950

Four Seasons Hotel Moscow

ආරම්භ කරමින් $755

Veliy Hotel Mokhovaya Moscow

ආරම්භ කරමින් $102

Landmark Hostel Arbat

ආරම්භ කරමින් $10

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
У Никитских ворот

Московский Государственный Театр «У Ники́тских воро́т» под руководс

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Mayakovsky Theatre

Mayakovsky Theater (Russian: Театр Маяковского; Московский акад

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Никитские Ворота (площадь)

Пло́щадь Ники́тские Воро́та; Никитские ворота (назван

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Большой зал Московской консерватории

Большо́й зал Моско́вской консервато́рии ― конц

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Moscow Conservatory

The Moscow Conservatory (Московская Государст

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Greater Church of the Ascension

The Greater Church of Christ's Ascension (Большое Вознес

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Hôtel particulier Riabouchinski

Особняк С. П. Рябушинского (А. А. Рябушинской) —

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Дом Моссельпрома

Дом Моссельпрома в Москве — памятник русского конструктивизма и аван

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Asian Art Museum (San Francisco)

The Asian Art Museum of San Francisco – Chong-Moon Lee Center for A

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of the Orient

The Museum of the Orient (Portuguese: Museu do Oriente) in Lisbon,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Shanghai Museum

The Shanghai Museum (Chinese: 上海博物館) is a museum of ancient Chinese a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tokyo National Museum

The Tokyo National Museum (東京国立博物館, Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Metropolitan Museum of Art

The Metropolitan Museum of Art is an art museum located on the eastern

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න