Pinakothek der Moderne

Pinakothek der Moderne යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Design museums, Munich හි Germany . එය පිහිටා ඇත: 22 km වෙතින්Unterföhring, 580 km වෙතින්Stuttgart, 900 km වෙතින්Prague.

කණගාටුයි, නමුත් දැනට සිංහල හි «Pinakothek der Moderne called නමින් හැඳින්වෙන මෙම සංචාරක ආකර්ෂණය පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු අප සතුව නොමැත. ඔබට ඒ ගැන රසවත් යමක් අපට කිව හැකි නම්, කරුණාකර එය කරන්න! Languages ​​Pinakothek der Moderne on පිළිබඳ තොරතුරු පහත භාෂා වලින් ලබා ගත හැකිය: BAR, Български, বাংলা, Čeština, Deutsch, ελληνικά, English, Español, Français, Hrvatski, հայերէն, Italiano, 日本語, Nederlands, Русский, Svenska, Українська, 中文

Information

ස්ථානය

, N48°8'49", E11°34'19". උපදෙස් ලබා ගන්න

අමතන්න

Telephone: +49 89 23805360

Website: www.pinakothek.de

විවෘත වේලාවන්
  • Tue-Wed-Fri-Sun 10:00 AM–6:00 PM
  • Thu 10:00 AM–8:00 PM

යොමුව

පහත දැක්වෙන කාණ්ඩවල ලැයිස්තුගත කර ඇත:
අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි
Sonia S
27 May 2015
Surprised no one has mentioned the friendly security guards! Especially compared to the ones at Museum Brandhorst next door w/no personality, these were so helpful in guiding you & great to chat with!
Bram Hilgersom
31 March 2016
Best museum I've been to in months. The museum itself looks great and everything is set up with enough space to really enjoy the art.
David Willmore
19 May 2015
Loved the combination of art, photography, and design into one museum. Well designed buildings and, largely, compelling exhibits. Could have spent many more hours than the 5 I did on my visit.
Jonne Kingma
3 April 2016
On Sunday you can enter the museum for only € 1,- :). Besides that it's absolutely worth a visit. Great collection in a lovely environment.
polarraven
2 September 2013
Ab dem 15.09. JEDEN MITTWOCH FREIER EINTRITT am Allianz-Tag! An diesem Tag Wiedereröffnung der Pinakothek der Moderne und Kunstareal-Fest.
Tobias E
20 October 2016
Die Pinakothek der Moderne ist einen Umweg wert. Kunst der Modernen Zeit.
Louis Hotel

ආරම්භ කරමින් $625

Platzl Hotel

ආරම්භ කරමින් $411

Hotel Falkenturm

ආරම්භ කරමින් $254

CORTIINA Hotel

ආරම්භ කරමින් $572

Hotel Am Markt Munich

ආරම්භ කරමින් $156

Hotel Schlicker

ආරම්භ කරමින් $168

නිර්දේශිත දර්ශන අසල

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum Brandhorst

The Brandhorst Museum was opened in Munich on May 21, 2009. It

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Palais Dürckheim

В здании мюнхенского Дворца Дюркхайм (Deutsch. Palais Dürckheim), по

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Alte Pinakothek

The Alte Pinakothek (Old Pinakothek) is an art museum situated in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kunstareal

The Kunstareal (“art district”) is a museum quarter in the city cen

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Neue Pinakothek

The Neue Pinakothek (New Pinakothek) is an art museum in Munich,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brienner Straße (Munich)

The neoclassical Brienner Straße in Munich is one of four royal

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brown House, Munich, Germany

The Brown House (Deutsch. Braunes Haus) was the national headquarters

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Glyptothek

The Glyptothek is a museum in Munich, Germany, which was commissioned

සමාන සංචාරක ආකර්ෂණයන්

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Design Zürich

The Museum of Design, Zürich (German: Museum für Gestaltung Zürich) is

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Design Museum, Helsinki

Design Museum (Finnish: Designmuseo, Swedish: Designmuseet) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Victoria and Albert Museum

The Victoria and Albert Museum (often abbreviated as the V&A) in

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Whitney Museum of American Art

The Whitney Museum of American Art, often referred to simply as 'the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Musée National d'Art Moderne

REDIRECTCentre Georges Pompidou

සියලුම සමාන ස්ථාන බලන්න