අයිෆල් කුළුණ
00:00
Brooklyn Bridge
00:04
Statue of Liberty
00:35

Paris / New York

Paris & NY, like many large cities, have a lot in common; transport, infrastructure, national monuments. I wanted to explore not only these comparisons but also the differences, in order to expose the beauty and individuality of each. What you cannot deny is the vibrancy and explosion of character each city has and I thought split-screen with timelapse would be a good way to help convey this.

Created for OpenSkies, the french airline specialist on the Paris-New York route. Thank you for giving me the opportunity to collaborate with you and make this video. ba.com/openskiesus

Shot with canon 5D mark III and edited with Lightroom, After Effects and Premiere

Music is Tony Anderson - Further up, further in. Licensed by Music Bed musicbed.com/

අදහසක් පළ කරන්න
There are no comments yet. Maybe be you will be the first one to post useful information for fellow travellers? :)

Tourist attractions shown in this video

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
අයිෆල් කුළුණ
France

අයිෆල් කුළුණ යනු පැරීසියේ පිහිටා ඇති යකඩ කුළුණකි. ඇන්ටනාව සමග කුළුණේ

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Brooklyn Bridge
United States

Brooklyn Bridge යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Bridge

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Statue of Liberty
United States

Statue of Liberty යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Monume