නගරය

Istanbul

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Istanbul සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dolmabahçe Clock Tower

Dolmabahçe Clock Tower (Türkçe. Dolmabahçe Saat Kulesi) is a clock tow

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rumelihisarı

Rumelihisarı (Rumelian Castle) is a fortress located in Istanbul,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dolmabahçe Palace

The Dolmabahçe Palace (Turkish: Dolmabahçe Sarayı) in Istanbul, Tu

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Çamlıca Hill

Çamlıca Hill (Turkish: Çamlıca Tepesi), aka Big Çamlıca Hill (Turk

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Galata Bridge

The Galata Bridge (in Turkish Galata Köprüsü) is a bridge that sp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Theodosius Cistern

The Theodosius Cistern (greek: Κινστέρνα Θεοδοσίου, turk: Şerefiye Sa

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Fatih Mosque (Istanbul)

The Fatih Mosque (Türkçe. Fatih Camii) or Conqueror's Mosque in E

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Rahmi M. Koç Museum

The Rahmi M. Koç Museum is a private industrial museum in Istanbul,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
İstiklal Avenue

İstiklal Avenue or Istiklal Street (Turkish: İstiklâl Caddesi, Fr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Beşiktaş Sahili

Beşiktaş Sahili යනු සංචාරක ආකර්ෂණයකි, Markets

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Marmara İlahiyat Camii

Marmara İlahiyat Camii (tam adıyla: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Süleymaniye Mosque

The Süleymaniye Mosque (Türkçe. Süleymaniye Camii) is an Ottoman imp

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Panorama 1453 History Museum

The Panorama 1453 Historical Museum is a historical museum in Istanbul

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Soğukçeşme Sokağı

Soğukçeşme Sokağı (literally: Street of the Cold Fountain) is a smal

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න
Booking.com
Hotel Bulvar Palas

ආරම්භ කරමින් $80

Tugra Hotel

ආරම්භ කරමින් $39

Hotel Yesilpark

ආරම්භ කරමින් $47

Best Nobel Hotel 2

ආරම්භ කරමින් $46

Star City Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

Babel Park Hotel

ආරම්භ කරමින් $70

Tugra Hotel

ආරම්භ කරමින් $0

Hotel Ekol

ආරම්භ කරමින් $31

Istanbul වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි