නගරය

Kraków

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Kraków සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wawel Dragon

The Wawel Dragon (Polish: Smok Wawelski), also known as the Dragon of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Contemporary Art in Kraków

The Museum of Contemporary Art in Kraków, short MOCAK, (Polish:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wawel Cathedral

The Wawel Cathedral, also known as the Cathedral Basilica of Sts.

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Wawel Castle

The Gothic Wawel Castle in Cracow in Poland was built at the behest of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kraków Old Town

Kraków Old Town is the historic central district of Kraków, Poland. I

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oskar Schindler's Enamel Factory

Oskar Schindler's Enamel Factory (polski. Fabryka Emalia Oskara

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Krakus Mound

Krakus Mound (Polish: Kopiec Krakusa) is a tumulus located in the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
National Museum, Kraków

The National Museum in Kraków (polski. Muzeum Narodowe w Krakowie),

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kraków barbican

The Kraków barbican (Polish: barbakan krakowski) is a barbican—a fo

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Polish Aviation Museum

Polish Aviation Museum (polski. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie)

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Kościuszko Mound

Kościuszko Mound (Kopiec Kościuszki) in Kraków, Poland, erected by Cr

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sukiennice

The Renaissance Sukiennice (Cloth Hall, Drapers' Hall) in Kraków,

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Florian Gate

The Florian Gate (St. Florian's Gate) in Kraków, Poland (Polish:

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Main Market Square, Kraków

The Main Market Square in Kraków (Polish: Rynek Główny w Krakowie, al

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Kraków වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Hotel Imperial

ආරම්භ කරමින් $125

Hotel Wentzl

ආරම්භ කරමින් $202

Venetian House Market Square Aparthotel

ආරම්භ කරමින් $142

Old Town Apartments

ආරම්භ කරමින් $74

Pergamin Apartments

ආරම්භ කරමින් $111

The Spiski Palace

ආරම්භ කරමින් $74

Flamingo Premium Hostel

ආරම්භ කරමින් $34

Hostel Rynek 7

ආරම්භ කරමින් $10

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි