නගරය

Tashkent

සිතියම පුළුල් කරන්න
පරිවර්තනය කරන්න

නගරය Tashkent සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන සහ සිත්ගන්නා ස්ථාන

ඔක්කොම බලන්න ඔක්කොම බලන්න
පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Xalqlar doʻstligi saroyi

Xalqlar doʻstligi saroyi - Toshkent shahridagi madaniyat

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Ilkhom Theatre

Ilkhom Theatre (Ильхом Театр Марка Вайля) is a theatre company base

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Amir Timur Museum

The Amir Timur Museum is located in Tashkent, the capital of

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Toshkent hayvonot bogʻi

Toshkent hayvonot bogʻi - maʼrifiy va i. t. ishlari olib boradigan m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Oʻzbekiston rus akademik drama teatri

Oʻzbekiston rus akademik drama teatri — Toshkentdagi koʻhna tea

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
State Museum of Nature of Uzbekistan

The Uzbekistan State Museum of Nature is widely considered to be the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Museum of Arts of Uzbekistan

The Museum of Arts of Uzbekistan (Uzbek: Oʻzbekiston Davlat Sanʼat m

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Navoi Theater

The Navoi Theater Uzbek: Alisher Navoiy nomidagi davlat akademik katta

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tashkent Tower

The TV Tower of Tashkent (Uzbek: Toshkent Teleminorasi) is a

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Zangiota-Komplex

Zangiota majmuasi - Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi meʼmoriy

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Sacred Heart Cathedral, Tashkent

The Sacred Heart Cathedral or more formally the Cathedral of the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Tashkent Museum of Railway Techniques

Tashkent Museum of Railway Equipment records the history of railways

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
The Madrasa of Abulkosim

On the way leading to the madrasa of Abulkosim, it can be seen the

පැතුම් ලැයිස්තුවට එක් කරන්න
මම මෙහි සිටිමි
බැලුවා
Dzhuma Mosque, Tashkent

Dzhuma Mosque is a mosque in Tashkent, Uzbekistan. Also known as the

අසල ඇති සියලුම ස්ථාන බලන්න

Tashkent වෙත ගුවන් ටිකට් පත්

Ichan Qala Hotel

ආරම්භ කරමින් $813

Grand Atlas Hotel

ආරම්භ කරමින් $64

Asia Tashkent

ආරම්භ කරමින් $76

Rohat Hotel

ආරම්භ කරමින් $45

Hotel Hon Saroy

ආරම්භ කරමින් $45

City Line Boutique Hotel

ආරම්භ කරමින් $250

Grand Orzu Hotel

ආරම්භ කරමින් $35

Hotel Rovshan

ආරම්භ කරමින් $60

අදහසක් පළ කරන්න
ඉඟි සහ ඉඟි